Erfbelasting

Erfbelasting

Als u een erfenis heeft geërfd, rijst al snel de vraag of en wanneer er successierechten over betaald moeten worden. Voor veel erfgenamen speelt natuurlijk niet alleen de hoogte van de erfbelasting een rol, maar vaak ook de timing. Daarom willen we in dit artikel alles over de vervaldatum van de erfbelasting samenvatten en ook ingaan op het proces van het opstellen van de aanslag erfbelasting en de daarbij behorende betalingstermijnen.

Wanneer ontstaat een belastingplicht voor een erfenis?

Iedere erfgenaam, erfgenaam of legataris die een goed uit de nalatenschap van een erflater verwerft, is in eerste instantie altijd onderworpen aan belastingplicht in overeenstemming met de bepalingen van de erfbelasting- en schenkingswet.

De belastingschuld wordt door de Belastingdienst vastgesteld op basis van de waarde van de nalatenschap van de natuurlijke persoon, onder aftrek van de wettelijke vrijstellingen. In principe verneemt de verantwoordelijke belastingdienst gewoonlijk een overlijden van andere autoriteiten in een nauwe temporele context. Alle erfrechtbanken, registratiekantoren en banken zijn verplicht aangifte te doen zodra ze kennis krijgen van een overlijden. De verantwoordelijke belastingdienst controleert vervolgens of de betreffende nalatenschap onderworpen is aan successierechten.

Wie is de schuldenaar van de erfbelasting?

Volgens de wet op de successie- en schenkingsrechten komt de belastingplicht altijd toe aan degene die heeft geprofiteerd van een goed uit een nalatenschap. Dit zijn meestal de erfgenamen, de erfgenamen of legatarissen. Indien door een erfenis een gemeenschap van erfgenamen ontstaat, is de gehele nalatenschap aansprakelijk voor de belastingschulden tot aan een erfenisgeschil. Na het erfenisgeschil is elke individuele begunstigde dan voor zichzelf belastbaar. In het geval dat een belastingschuldenaar deze geërfde goederen of zelfs slechts een deel ervan kosteloos aan een derde heeft overgedragen voordat de successierechten worden betaald, b.v. B. door een schenking is deze begunstigde volledig aansprakelijk voor de verschuldigde belasting en is hij verplicht deze te betalen.

Wanneer is erfbelasting verschuldigd?

De erfbelasting ontstaat in principe op het moment dat de erfenis plaatsvindt, dus als de overledene overlijdt. In bepaalde gevallen kan het echter voorkomen dat de vervaldag van de belastingen aanzienlijk wordt uitgesteld. Hier is dit z. B. het geval wanneer een minderjarige erfgenaam wordt die zijn erfenis slechts overneemt onder de opschortende voorwaarde dat hij meerderjarig is. In dat geval ontstaat de belastingplicht pas op dat moment.

Over het algemeen is er echter geen precieze deadline voor de aangifte erfbelasting. De erfgenaam is echter verplicht de erfenis binnen drie maanden nadat hij kennis heeft genomen van het overlijden van de erflater bij de Belastingdienst te melden. Daarna controleert de belastingdienst eerst of de betreffende erfenis ook onderworpen is aan successierechten.

Een aangifte erfbelasting hoeft dus pas te worden ingediend als de Belastingdienst de erfgenamen daarom vraagt. Met dit verzoek ontvangt u meestal een aangifte erfbelasting, de termijn waarbinnen de Belastingdienst de aangifte wil hebben. De erfgenamen dienen zich aan deze termijn te houden. Als de aangifte erfbelasting op tijd wordt ingediend, controleert de Belastingdienst het bedrag van de bijbehorende belasting en geeft een bijbehorende aanslag erfbelasting af met een betalingstermijn. De periode tussen het indienen van de aangifte erfbelasting en de aanslag erfbelasting kan dan wel een jaar zijn.

Wat gebeurt er als de erfgenaam geen successierechten kan betalen? Zelfs als nabestaanden en echtgenoten kunnen profiteren van hoge belastingvrijstellingen volgens het Duitse erfrecht, kan een erfenis de getroffen erfgenamen nog steeds in financiële problemen brengen. Dit is vaak het geval wanneer een erfenis in wezen bestaat uit goederen die de erfgenaam absoluut wil behouden, maar deze geheel of gedeeltelijk zou moeten verkopen om de successierechten op deze goederen te kunnen betalen.